Kedudukan Al Quran

//

Kedudukan Al Quran dalam kehidupan kita adalah sebagai undang undang, serta sebagai mukjizat bagi umat islam.

Al Quran adalah jalan yang lurus, cahaya dan petunjuk serta rahmat bagi seluruh alam.

Al Quran dalam islam adalah sebagai kalamullah .

Dzat yang memberikan rezeki yang tidakterhingga kepada kita.

“Sekiranya Kami turunkan Al-Qur’an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah.

Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.”

Kalam Allah adalah sebai baik perkataan .

Allah berfirman  dalam Qs. Az Zumar ayat 23

“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur’an yang serupa (ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya,

kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah.

Itulah petunjuk Allah, dengan Kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

 Dan barangsiapa dibiarkan sesat oleh Allah,

 maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.

Untuk Lebih jelasnya berikut pembahasan lengkapnya tentang kedudukan al quran”

Sebagai Kitab petunjuk

Yang pertama adalah alquran sebagai petunjuk bagi manusia .

Dalam Qs. Ibrahim yang pertama

. Alif Lam Ra.

(Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan,

(yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Mahaperkasa, Maha Terpuji.

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an,

sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil)

(Qs. Al Baqarah 185)

Baca juga : Tips Mudah Menghafal Quran

Al Quran adalah Obat

Yang kedua adalah sebagai obat segala penyakit yang kita derita.

Apakah kita menginginkan obat.

Tentu saja di kala kita sakit, apapun di tempuh untuk mendapatkan obat terbaik.

Nah Al Quran adalah obat terbaik.

“Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman,

sedangkan bagi orang yang zalim (Al-Qur’an itu) hanya akan menambah kerugian”

(QS. Al Isra ayat 82)

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu,

penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman”.

(QS. Yunus ayat 57)

AL Quran adalah cahaya

Yang berikutnya adalah al quran sebagai cahaya dari rabb semesta alam yang menyinari hidup kita.

AL Quran memberikan penerangan dari kegelapan akan pengetahuan dan peradaban jahiliyah.

“Wahai Ahli Kitab! Sungguh, Rasul Kami telah datang kepadamu,

 menjelaskan kepadamu banyak hal dari (isi) kitab yang kamu sembunyikan,

dan banyak (pula) yang dibiarkannya.

Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menjelaskan “

(QS. Al-MAidah ayat 15)

Serta dalam QS An -Nisa 174

Wahai manusia! Sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu,

(Muhammad dengan mukjizatnya)

dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur’an).

Al Quran adalah kitab pelajaran

Al Quran merupakan bukti kebenaran yang terang dari Rabb semesta Alam

Allah menerangkan dalam QS Yunus ayat 57

Wahai manusia! Sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu,

(Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur’an).

Serta dalam QS Al Anam ayat 104

Sungguh, bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu.

Barangsiapa melihat (kebenaran itu), maka (manfaatnya) bagi dirinya sendiri; dan barangsiapa buta (tidak melihat kebenaran itu), maka dialah yang rugi.

Dan aku (Muhammad) bukanlah penjaga-(mu).

Kesimpulan

Al Quran menempati pioner nomer satu, Al Quran bukan hanya sekedar remainder saja.

Tetapi juga sebagai pengingat, petunjuk, undang undang bagi umat muslim.

Al Quran juga berfungsi sebagai obat serta pencerah dari segala kegelapan peradaban atau kejahiliyahan.

Maka sudah sepantasnya kita menempatkan al quran di posisi2 pertama dalam hidup kita sebagai panduan.

Sebagai jalan hidup untuk mencapai Ridho dari Allah.

Sumber Bacaan :

Langkah Mudah Menghafal Al Quran Karangan Majdi Ubaid Al Hafizh

Follow FB : rumahtahfidzmuntilan

Leave a Comment